<<  <  November  2022  >  >>
 po  to  sr  če  pe  so  ne 
   1  2  3  4  5  6
  7  8  910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
od : do 23:59

Etični kodeks

Na podlagi 84. člena Zakona o medijih (ZMed-UPB1, Uradni list RS 110/2006) samostojni podjetnik Branko Veselič, kot izdajatelj medija Skupni televizijski program (SIP TV) sprejema naslednji


PRAVILNIK
O PREDVAJANJU TELEVIZIJSKIH VSEBIN, KI NISO PRIMERNE ZA OTROKE IN MLADOLETNIKE

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(1) Ta pravilnik določa smernice za vsebinsko oblikovanje internih etičnih in estetskih pravil (kodeksov) Skupnega televizijskega programa (SIP TV), izdajatelja Branka Veselič s.p. (v nadaljevanju: izdajatelj televizijskega programa).
(2) S tem pravilnikom izdajatelj televizijskega programa uveljavlja načelo zaščite otrok in mladoletnih pred programskimi vsebinami, ki bi lahko škodovale fizičnemu, psihičnemu in moralnemu razvoju otrok in mladoletnih.

II. UPORABA SIMBOLOV ZA OZNAČEVANJE PROGRAMSKIH VSEBIN

2. člen
(1) Ker je televizijski program Skupni televizijski program (SIP TV), ki predvaja dnevno informativne oddaje, kulturno - umetniške, izobraževalne, otroške in mladinske, verske, športne, kulturno - zabavne ter zabavne, je tako izjema glede uporabe simbolov in uporaba simbolov ni potrebna.
(2) V primeru predvajanja drugačnih vsebin ali oddaj pa je izdajatelj zavezan uporabljati simbole za označevanje programskih vsebin.

3. člen
(1) Programske vsebine, ki so namenjene najmlajšim in otrokom do 6. leta starosti, morajo biti na programu zgodaj (do 19. ure).
(2) Če te vsebine, ki so sprejemljive za majhne otroke, vključujejo posamezne prizore, ki pri otrocih vzbujajo tesnobo in strah, mora biti oddaja ali drugo avdiovizualno delo ne glede na zvrst označeno s simbolom (z izjemo dnevno informativnih oddaj), ki priporoča vodstvo staršev ali skrbniških oseb (VS). Te vsebine se ne smejo predvajati v dopoldanskem času.

4. člen
(1) Programske vsebine, ki so namenjene otrokom do 12. leta starosti morajo biti na programu do 21. ure.
(2) Če te vsebine, ki so primerne za otroke do 12. leta starosti vključujejo posamezne grozljive, fizično in psihično nasilne prizore ali prizore nevarnega vedenja morajo biti (z izjemo dnevno informativnih oddaj) označene s simbolom, ki priporoča vodstvo staršev ali skrbniških oseb (VS). Take vsebine se ne smejo predvajati v dopoldanskem času.

5. člen
(1) Programske vsebine, ki so namenjene otrokom nad 12. let starosti, se lahko predvajajo tudi po 21. uri, vendar pa se ne smejo končati v kasnejših večernih urah.
(2) Če te vsebine, ki so primerne za otroke nad 12. let starosti vključujejo posamezne grozljive, fizično in psihično nasilne in poudarjene seksualne prizore ali prizore nevarnega in diskriminatornega vedenja, morajo biti ne glede na zvrst (z izjemo dnevno informativnih oddaj), označene s simbolom za priporočen starostni prag (12+). Take vsebine se ne smejo predvajati pred 21. uro.
(3) Če gre za prizore z uporabo drog in alkohola, morajo biti ti prikazani v kritičnem kontekstu. Enako velja za diskriminatorno vedenje.

6. člen
(1) Programske vsebine, ki so namenjene mladoletnim nad 15. let starosti, se lahko uvrščajo na program tudi v kasnejših večernih urah.
(2) Če vključujejo te ali druge zanje primerne vsebine zelo grozljive scene, več fizično ali psihično nasilnih prizorov, poudarjajo seksualnost oziroma uprizarjajo izjemno nevarno ali diskriminatorno vedenje in zlorabo drog in alkohola, morajo biti na glede na zvrst (z izjemo dnevno informativnih oddaj) označene s simbolom za priporočen starostni prag (15+). Take vsebine se ne smejo predvajati pred 21. uro.

7. člen
(1) Programske vsebine, ki so primerne samo za osebe nad 18. letom starosti, se lahko umestijo na spored samo v poznih večernih in nočnih urah, med 24. in 5. uro. Vse obravnavane vsebine morajo biti ustrezno označene s simbolom(z izjemo dnevno informativnih oddaj) za priporočen starostni prag (18+).
(2) Glede na zakonsko določilo se lahko samo v nočnih urah predvajajo avdiovizualne zvrsti (vključno z oglasi), v katerih prevladujejo prizori seksualnosti in nasilja in ne sodijo med programske vsebine, ki so prepovedane, ker bi lahko škodovale psihičnemu, fizičnemu ali moralnemu razvoju otrok in mladoletnih.

III. OBLIKOVANJE IN IZVRŠEVANJE INTERNIH PRAVIL

8. člen
Izdajatelj televizijskega programa mora formirati svet za zaščito otrok in mladoletnih, ki je odgovoren za:
- vsebinsko oblikovanje tega pravilnika;
- njegovo skladnost z zakonom in smernicami,
- naknadne spremembe tega pravilnika,
- vključevanje tega pravilnika v delovne procese na vseh internih in eksternih nivojih,
- za uresničevanje pritožbenih poti, ki so določene v IV. poglavju tega pravilnika.

9. člen
(1) Svet za zaščito otrok in mladoletnih je interen organ izdajatelja, odgovoren za izdelavo letnih poročil o izvajanju internih pravil oziroma kodeksa in za to, da so ustrezno posredovana pristojnemu ministrstvu in Svetu za radiodifuzijo, ki opravljata letni nadzor nad izvajanjem internih pravil oziroma kodeksov vključno s pritožbenimi postopki.
(2) Poročilo za preteklo leto mora poleg zgoraj naštetega vsebovati tudi podatke o prejetih pritožbah gledalcev in njihovi obravnavi in mora biti posredovano na pristojno ministrstvo in Svet za radiodifuzijo do konca meseca februarja v tekočem letu.

10. člen
Svet za zaščito otrok in mladoletnih mora, v skladu z zakonom poskrbeti, da so interna pravila oziroma kodeksi poslani na pristojno ministrstvo in Svet za radiodifuzijo v roku petnajstih dni od tedaj, ko so bili sprejeti. Enako velja za morebitne spremembe in dopolnitve pravilnika.

IV. PRAVILA ZA URESNIČEVANJE PRITOŽBENEGA PROCESA

11. člen
Zainteresirana javnost oziroma gledalke in gledalci imajo pravico vložiti pritožbo v primeru, da imajo pripombe glede izvajanja meril opredeljenih v II. poglavju tega pravilnika.

12. člen
(1) Izdajatelj televizijskega progama je v skladu z zakonom dolžan hraniti kopije predvajanih programskih vsebin trideset dni.
(2) Zainteresirana oseba lahko dokazuje potencialno škodljivost predvajanjih programskih vsebin v roku tridesetih dni. Po tem roku pritožba ni več mogoča.

13. člen
Pritožbo mora svet za zaščito otrok in mladoletnih, ki je pristojen za odločanje o pritožbi na prvi instanci obravnavati posamično in takoj oziroma v najkrajšem možnem času, ki je potreben za razrešitev, glede na kompleksnost zadeve.

14. člen
(1) Odgovor na pritožbo je individualen in namenjen osebi, ki se ja pritožila. Pritožba in odgovor na pritožbo morata biti javno objavljena na spletnih straneh izdajatelja.
(2) Odgovor na pritožbo mora biti obravnavan kompleksno in z vseh vidikov na katere opozarja oseba, ki se je pritožila. Obravnavanje pritožb tako, da ne vključuje celovitega razumevanja 84. člena Zakona o medijih je pomanjkljivo.

15. člen
(1) V primeru, da pritožba zainteresirane osebe oziroma gledalke ali gledalca na prvi instanci ni bila zadovoljivo rešena, se pritožba vloži na drugo instanco. O pritožbi na drugi instanci odloča neodvisni strokovnjak s področja medijev, še posebej s področja zaščite otrok in mladoletnikov.
(2) Neodvisni strokovnjak iz prejšnjega odstavka posreduje med izdajateljem televizijskih programov, gledalstvom in državnimi regulatorji.

16. člen
(1) Pravila za analizo pritožb in odgovorov morajo vključevati vsebinsko in formalno merilo. Sem vključujemo število pritožb glede na vsebino pritožb, število odgovorov v skupinah, opredeljenih glede na način razreševanja pritožbe.
(2) Analiza pritožb in odgovorov se mora obravnavati trikrat letno, tako da lahko rezultati vplivajo na izbor programskih vsebin in njihovo umeščanje v spored.

V. KONČNE DOLOČBE

17. člen
(1) Ta pravilnik sprejme izdajatelj televizijskega programa.
(2) Spremembe in dopolnitve tega pravilnika sprejme izdajatelj televizijskega programa po postopku in na način kot to velja za sprejem pravilnika.

18. člen
(1) Ta pravilnik mora biti v skladu z zakonom javno predstavljen in dostopen.
(2) Za javno dostopnost se šteje objava na spletnih straneh izdajatelja.

19. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po sprejemu.

Dornava, dne 20.12.2006
Branko Veselič s.p.